Tävlingar

Tävlingar

Vi har en lång tradition av tävlande bakom oss. Den första vinsten är från idétävlingen om Södra station 1982. Förslaget fick högsta belöning i sin kategori. I idétävlingen om Hötorgscity 1986 blev det inköp. Efter att ha utvecklat idéerna och fördjupat dem kring Brunkebergstorg belönades vi med Stockholmspriset 1988. Engagemanget i Stockholms utveckling gjorde att vi också deltog i tävlingen om Söder Torn. Det fick inte juryns gillande att utveckla ett höghuskoncept som var söderkåkar på höjden. Däremot fick det störst uppmärksamhet i pressen.

Intresset för förortsförnyelse gjorde att vi deltog i idétävlingen om Tensta centrum. Där belönades vi med delat förstapris 1985. Det kan ha bidragit till uppdraget att driva projekt inom Ytterstadssatsningen ett decennium senare. Det berörde 13 stadsdelar med projekt av olika typer från boulebanor till skolupprustningar och centrumutveckling. Cirkeln slöts med ett uppdrag att projektera Tensta konsthall. Många tävlingar har varit plantävlingar eller kombinationer av plan och bebyggelseutformning. 2002 vann vi en anbudstävling med Riksbyggen för planutformning av Mälarremsan i centrala Strängnäs. Även bebyggelsens utformning uppmärksammades och låg till grund för genomförandet. Året efter tog vi hem en markanvisning med Peab för bostadsbebyggelse på Bryggeriholmen och utmed Thuleparken i Gnesta. 2004 vann vi i ett parallellt uppdrag för Amhult centrum i Göteborg. Staden valde att gå vidare med vårt förslag tillsammans med oss. Det var i första hand planutformningen men också karaktären på bebyggelsen som ledde till starkt gillande från tjänstemän och allmänhet.

Samma år vann vi också en markanvisningstävling steningebild6med Peab för plan och bebyggelse i Steningehöjden. Det avgörande var att vi föreslog en trädgårdsstad och med den stadstypen fick så god planekonomi att Peab kunde lämna ett mycket förmånligt pris. Sigtuna kommun var också entusiastiska för att inte bara priset utan också gestaltningen var bäst. Ytterligare en markanvisningstävling i Gnesta 2006 ledde till vinst. Det gällde utformning av plan och bebyggelse för Frönäs Strand. Även denna tävling gjorde vi med Peab. Också i Strängnäs har vi varit med igen. Det gällde ett parallellt uppdrag för hela Eldsundområdet som kan bli en ny stadsdel i direkt anslutning till Strängnäs. Fortsättningen på det projektet är inte avgjord. Uppdragsgivare var Vasallen i samarbete med Strängnäs kommun.

I Västerås vann vi nästa markanvisningstävling som gällde utformningen av en trädgårdsstad i Lillhamra. Det var egentligen tre deltävlingar som vi deltog i tillsammans med Peab och vi tog hem två av dessa vilka omfattade cirka 80 procent av tillkommande bebyggelse.

Under 2009 har vi deltagit i ett parallellt uppdrag för Dammgruvanområdet i Nyköping. Det gällde att förhålla sig till befintliga verksamheter, natur och kulturmiljö och utifrån det föreslå ny bebyggelse i form av en trädgårdsstad. Nyköpings kommun valde att gå vidare med oss och vårt förslag som kan bli Sveriges största trädgårdsstad.

Stockholmspriset för Brunkebergstorg

I förslaget ingick att Brunkebergstorg skulle kopplas till citys övriga delar på ett bättre sätt och förses med permanenta försäljningsstånd. Bland annat som ett led i detta föreslogs en trafikomläggning på Sergels Torg. Förslaget belönades med ett inköp. Motiveringen löd: för idén om ökade fotgängarytor på Sergels Torg, förbättrad gångförbindelse över Sveavägen samt trafiklösningen vid Sergels Torg. Förslaget hade som idé att inte bara Sergels Torg utan framför allt Gallerian och Drottninggatan skulle vitaliseras om Brunkebergstorg kunde leva upp och bli en länk i staden. Brunkebergstorg var väl lämpat för torghandel med antikviteter och samlarobjekt i permanenta paviljonger. Även här föreslogs en trafikomläggning. Förslaget belönades med att ensamt få Stockholmspriset 1988. Ytterligare utredningsuppdrag utfördes i olika etapper åt Sparbankernas bank. Det mesta avstannade emellertid i och med lågkonjunkturen. Trafikomläggningen är emellertid genomförd.


Frönös strand, Gnesta

Markanvisningstävling 2006. Frönäs Strand ligger centralt i Gnesta men är tavlingarbild1ändå avskärmat från stadskärnan av järnvägen. Det ligger i ett lite ruffigt industriområde som nu ska omvandlas till att också innehålla bostäder. Att blanda bostäder och arbetsplatser ger möjligheter till stadsdelar som lever dygnet runt och som är trygga och trivsamma att vistas i. För att markera närheten till stadskärnan och för att strama upp det lite röriga industriområdet föreslår vi en konsekvent kvartersform. Den gör det möjligt att skydda utemiljön på gårdarna från buller. Kvarteren öppnas mot öster där parken och vattnet finns. Därigenom har de mer eller mindre direktkontakt med denna goda naturmiljö. För de som ska gå mot järnvägsstationen eller centrum är detta också ett bra stråk att följa.

tavlingarbild2 Totalt är det cirka 150 bostäder varav cirka 30 i radhus och kedjehus. Samtliga bostäder är grupperade kring någon gård. Det ger alla en tillhörighet och en mötespunkt i kvarteret. Alla bostäder med markkontakt har en trädgård. Mitt på respektive gård finns plats för småbarnslek. I övrigt finns möjligheter till lek och bollspel i parken på en anlagd lekplats. Viktigt för området är också trädplanteringarna längs de omgivande gatorna. De berikar området med grönska och skapar kontinuitet i det gröna. Vid parken före- slås ett lusthus samt några kortare bryggor ut i vattnet. Genom att bostadsgårdarna öppnar sig mot parken och parkpromenaden får denna också del av gårdarnas grönska. På detta sätt blir parkpromenaden också ett tryggt gångstråk året om.


Arkitekttävling om Drottningtorget

tavlingarbild3 Tävlingen 1993 om utformning av Drottningtorget med omgivningar i Göteborg hade många mål. Vattenkontakten skulle accetueras, många olika trafikslag skulle mötas i området och enkla omstigningar skulle åstadkommas. Säkerhet, orienterbarhet och hög trafikkapacitet skulle kombineras. Samtidigt skulle ett av Göteborgs viktigaste torg med omgivningar gestaltas. Det belönades inte men arbetet gav många erfarenheter utifrån de komplexa frågeställningar som måste bearbetas.


Sjöviken, Strängnäs

Mälarremsan i centrala Strängnäs är ett exempel där vi vunnit en markanvisningstävling (2001), tillsammans med Riksbyggen. Småstaden stod för planidén och markplaneringen medan bebyggelsegestaltningen delades mellan Småstaden för ett kvarter och FFNS för ett annat. Därefter tog vi tillsammans med FFNS och Riksbyggen fram ett gestaltningsprogram som beskriver hur det nya området ska utformas.

tavlingarbild4Till problemen i detta område hörde att det ligger i norrsluttning samt att det fanns starka instressen att ha bibehållen strandremsa och park. Till utmaningarna i övrigt hörde att ge Strängnäs centrala hamnpark en inramning i väster. Bebyggelsen har bland annat fått karaktär från sol-lanterniner som leder ner ljuset i bostäderna under vintermånaderna då området till stor del ligger i skugga.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se