Lillhamra i Västerås

Under hösten 2008 deltog vi i en markanvisningstävling tillsammans med Peab. Det var egentligen tre deltävlingar för stadsdelen Lillhamra i Västerås som ska utformas som en trädgårdsstad. Två av deltävlingarna vann vi och arbetar nu vidare med planen för dessa.

En av gatorna in i området var redan fastställd på grund av befintliga ledningsstråk. För att skapa variation utmed denna mycket raka gata började vi med ett torg där den ansluter till omgivande vägnät. Ytterligare torg och platser föreslås utmed gatan för att skapa variation och hålla nere hastigheterna. Entrétorget omgärdas av flerbostadshus med några delar som sticker upp lite extra för att skapa ett landmärke och ge området en identitet. Det är inte i första hand hushöjden som ger identitet utan det speciella taklandskapet. Från torget trappas hushöjderna ner så att det i stora stycken är en mycket småskalig miljö som vänder sig utåt mot Väderleksgatan och sportfältet i söder.

LillhamraFörutom flerbostadhus ska området innehålla radhus, parhus, flerbostadsvillor och friliggande villor. Det område i norr som vi inte vann innehåller bland annat tomter för villor som byggs i egen regi samt därutöver i första hand radhus. Det gör att de två områden vi vann innehåller den absoluta majoriteten av bostäder. Lägenheterna ska upplåtas med både hyresrätt respektive bostadsrätt. Ytterligare anslutande bebyggelse kommer att uppföras i väster och senare även i öster. I nordost finns redan ett koloniträdgårdsområde som är ett utmärkt komplement till en trädgårdsstad.

Vid torget kommer lokaler att anordnas i bottenvåningarna för viss service. Dessutom finns plats för en förskola inom området. Eventuellt kommer någon form av seniorboende eller vårdboende också att anordnas. I övrigt finns en stor handelsplats strax norr om stadsdelen.

I förslaget har värdefull natur bevarats vilket ger en inbodd känsla redan från början. Noggrannare inmätningar och inventeringar har visat på nya lägen för värdefulla träd vilket gjort att vi bearbetat planen enligt detta. Förutom bevarad natur kommer trädplanterade gator, förgårdar, trädgårdar, lägenhetsträdgårdar och bostadsgårdar att bidra till ett lummigt intryck. Dessutom finns en vattenpark i området som bidrar till till den yttre miljön.

Trädgårdsstaden är i sig en intressant stadstyp när man diskuterar långsiktig hållbarhet. Den har mycket gynnsamma förutsättningar för social hållbarhet och ekologisk hållbarhet som bidrar till ekonomisk hållbarhet. Lillhamra kommer dessutom att ha en mycket energisnål bebyggelse som förstärker den ekologiska hållbarheten.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se