Järla Sjö, Nacka

jarlabild1  Projektet Järla Sjö omfattade till en början strukturplan, kvalitets- och gestaltningsprogram, detaljplaneunderlag och fördjupad planstudie. Därefter har det varit ett stort och komplext projekteringsarbete. Det har varit flera beställare med olika programkrav samt ett stort antal sidokonsulter. Det har också innehållit ett betydande arbete med anpassning till befintliga förutsättningar så som hänsyn och anpassning till den historiskt intressanta miljön.

Gustaf de Laval startade här och har lämnat efter sig en turbinhall och flera andra byggnader. Även AGA startade i Järla Sjö, liksom Winborgs ättiksfabrik och ytterligare några företag. Dessutom finns här Järla herrgård med mycket gamla anor.

I samband med starka protester mot pågående planering av Järla Sjö fick dåvarande Småstaden Arkitekter möjlighet att ta fram ett alternativt planförslag. Det innebar mer småskalig bebyggelse i kvartersform samt högre grad av bevarande av befintlig bebyggelse. Huvuddragen var att gamla industribyggnader med stora historiska värden bevarades samtidigt som ytorna mellan dem formades till en småstad med gator och gränder, parker och torg.

jarlabild3Efter antagen detaljplan ingick dåvarande Småstaden Arkitekter i projektgruppen för Järla Sjö tillsammans med Wihlborgs, Riksbyggen, HSB och Swepro. I ett nära samarbete har vi utvecklat planen för området samt projekterat all mark och alla nya byggnader. Eftersom Järla Sjö är en hel stadsdel har vi i denna projektering samarbetat med trafiktekniker, miljötekniker, belysningskonsulter, bullerkonsulter, ledningstekniker, fastighetsingenjörer, handikappsgranskare, brandingenjörer, marknadsförare, byggkonsulter, konstruktörer, vvs-tekniker, elingenjörer med flera samt med byggbolag. Järla Sjö har trots sviktande konjunktur attraherat boende, företag och service i en god takt. Väldigt många har också uttryckt stor tillfredsställelse med stadsdelen.

Stadsbyggnadsidéer i Järla Sjö

Järla Sjö har den småskaliga kvartersstaden som grundidé.Det ger en mänsklig skala åt bebyggelsen med cirka 50 x 50 meters kvartersmått och två till fem våningars jarlabild2hushöjd. Det är lätt att orientera sig i en sådan bebyggelse som har ett rutnät som stomme, även om det finns stora variationer i mönstret.

Trafiksystemet går att ordna efter många principer i en kvartersstad. Vi förordar att trafiken sprids på så många gator som möjligt, som grundprincip. Det är emellertid möjligt att begränsa trafiken där så som är nödvändigt och även att ordna gatustrukturen i ett hierarkiskt system. I en småskalig kvartersstad är det också förhållandevis enkelt att lösa parkeringsfrågan.

En annan grundidé med Järla Sjö är blandningen mellan arbetsplatser, bostäder och service. Det ger liv dygnet runt och därmed trivsel och trygghet för såväl boende som företag och arbetande. Servicen får ett betydligt bättre underlag i en jarlabild5blandad bebyggelse och kan på så vis vara rikare. Parkeringsplatser kan dubbelutnyttjas så att mark och pengar sparas till annat.
Begreppet mänsklig skala innebär bland annat att det är en anpassning till barns sätt att uppleva och utnyttja den fysiska miljön. Genom att småstaden innehåller många av stadens ingredienser på liten yta kan man säga att den innehåller barnportioner av samhället i stort. Det blir på så vis en pedagogisk stadsbebyggelse som också kan tillfredsställa vuxnas behov av överblick och att uppleva samband i tillvaron.

Idag är det svårt att övertyga fastighetsägare om att det är viktigt med blandade verksamheter i byggnader för att få en levande stad. Höga krav på förvaltningen hämmar denna strävan. Det är då ändå förhållandevis lätt att få en variation i kvartersstaden där varje kvarter kan ha en egen verksamhet eller till och med går att dela på fler mot olika omgivande gator.

jarlabild4Eftersom företagen gärna vill ha funktionsblandade städer men hämmats av administrativa svårigheter, kommer förändringarna i fastighetsbildningslagstiftningen om flerdimensionell fastighetsbildning lägligt. som är uppdelad i tydliga gator och gränder, torg, stadspark, trädgårdspark, strandpromenad i strandpark. Gårdarna är försedda med lägenhetsträdgårdar till lägenheterna i markplan samt en gemensam del till alla i kvarteret.

Även mot gatumiljön finns förgårdar och terrasser. Grönskan är viktig både i den offentliga miljön och på gårdarna.

Tack vare alla trädgårdar och terrasser bidrar de boende själva med plantering och skötsel av blommor och andra växter. I Järla Sjö har de befintliga byggnaderna och övriga förutsättningar fått styra starkt hur stadsdelen skulle gestaltas. Några viktiga axlar har dragits ut för att ge området en tydlig struktur och för att öka orienterbarheten.

Vid entrén till området finns ett välkomnande torg. Därifrån leder några stråk vidare mot herrgården och vattnet. Området har en offentlig miljö som är uppdelad i tydliga gator och gränder, torg, stadspark, trädgårdspark, strandpromenad i strandpark. Gårdarna är försedda med lägenhetsträdgårdar till lägenheterna i markplan samt en gemensam del till alla i kvarteret.

Även mot gatumiljön finns förgårdar och terrasser. Grönskan är viktig både i den offentliga miljön och på gårdarna.

Tack vare alla trädgårdar och terrasser bidrar de boende själva med plantering och skötsel av blommor och andra växter.

jarlabild6Järla Sjö Markplanering

Vid planeringen av Järla Sjö har all mark en given funktion ingen mark utgör impediment. Här finns två definierade parker med sinsemellan olika karaktärer. Här finns också det långsträckta strandområdet med strandpromenad, bryggor och grönytor. Därutöver finns torg och gatumiljöer med olika karaktärer.

Till gatumiljöerna hör en del kvartersmark som utgör förgårdsmark i form av planteringar eller uteplatser. Gator och gränder är också trädplanterade på en eller båda sidor. från Saltsjöbanan och alla bussar. Oavsett på vilket sätt man kommer till Järja Sjö möts man av det centrala torget som kringgärdas av bostäder, butiker och arbetsplatser. Torget har en hel del oregelbundenheter beroende på befintliga byggnaders placering men också de tillkommande byggnaderna.

De offentliga rummen har olika grad av stadsmässighet men grönskan är ett viktigt inslag i alla offentliga miljöer. Det finns också sammanhållande element i området i form av tegelklädda murar, smidesräcken samt faluröda räcken, spaljéer, bodar med mera.

I det nordvästra hörnet av Järla Sjö kommer biltrafiken in i stadsdelen. Där sammanstrålar den också med gående från Saltsjöbanan och alla bussar. Oavsett på vilket sätt man kommer till Järja Sjö möts man av det centrala torget som kringgärdas av bostäder, butiker och arbetsplatser. Torget har en hel del oregelbundenheter beroende på befintliga byggnaders placering men också de tillkommande byggnaderna. Dessutom ansluter bil- och gångstråk till torget i olika riktningar. Torget har därför fått ett sammanhållande mönster i stensättningen och en inramning av vegetation. En av utmaningarna har varit att inordna parkeringar på torget utan att det får karaktären av parkeringsplats.

Mer närbelägen är Dalénparken som har karaktären av stadspark. Här står Carl Elds Vattenalf i en damm som ett viktigt inslag i parken.

Parken innehåller också en hel del planteringar, lekredskap och en bouleplan. Den andra parken ligger i anslutning till Järla herrgård och utgår i sin utformning från att det har varit rikligt med fruktträd i parken.

Den är anlagd som en trädgårdspark men har också öppna ytor för picnic, midsommarfirande och annat. På framsidan av herrgården, mellan flyglarna är den mer formalistisk och försedd med en staty föreställande Pilt-Karin Ersdotter. Herrgårdsparken angränsar till strandpromenaden som närmast gården har “ångbåtsbrygga”, badbrygga, gräsytor för solbad och picnic samt anslutande promenadbrygga tillhörande ett allmänt tillgängligt gångstråk utmed vattnet.

Detta leder relativt snart till piren med AGA-fyren. Vid pirfästet ligger några bostadshus mellan vilka en “paradtrappa” leder ner till den stensatta piren. Som pendang till det stadsmässiga torget är piren det “sjömässiga” torget.

Här kan båtar lägga till. Här kan man sitta och blicka ut över vattnet, eller ta sig ett dopp från träbryggorna som ligger närmare vattenytan. Här kan man slinka in på sjökrogen och ta en öl eller en bit mat. I direkt anslutning till denna miljö ligger udden med sina pilar, alar och björkar. Strandpromenaden fortsätter vidare mot ett “hamntorg” som är lite av en knutpunkt i västra stadsdelen.

jarlabild7Projekteringsuppdraget

I projerkteringsuppdraget har ingått framtagande av bygglovhandlingar för varje delområde gällande både kvartersmark och allmän platsmark.

Efter godkänt bygglov har projekteringsfasen tagit vid med framtagande av färdiga bygghandlingar för totalentreprenad avséende kvartersmark med uteplatser, gårdar och förgårdsmark samt allmän platsmark med gångytor, torg, parkeringsanläggningar, parker, brygganläggningar, dammar, pir och mindre vägar.

Hela anläggningen ligger i en sydsluttning och därmed har höjdsättningen och anpassningen till tillgänglighet för bland annat rörelsehindrade personer varit en stor del av projekteringsinsatsen. Ett antal murar trappor och ramper har även ingått.

jarlaplan2Gestaltningen av belysning har vi inom LA-sidan stått för medan annan konsult har projekterat bygghandlingar för belysning inklusive nät. I belysningsgestaltningen har ingått väg- och parkbelysning samt konstbelysning av fasader och träd.

Projekteringen har skett i nära samarbete med entreprenör, byggherre och övriga konsulter (VA, VVS, K, belysning, el, fjärrvärme tele, stokab med flera).

Eftersom vi inom vår organisation även projekterat byggnaderna så har samarbetet mellan A och LA skett dagligen. Byggnader och mark har kunnat anpassas efter varandra på ett för området optimalt sett.

Järla SJö

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se