Ekängen-Roxtuna, Linköping

Ekängen

ekangenbild2Hösten 2009 genomförde vi ett parallellt uppdrag kring Linköpings utveckling mot sjön Roxen vid Ekängen-Roxtuna. Uppdraget var att föreslår ny bebyggelse som bidrar till en bättre trafikstruktur med god kollektivtrafikförsörjning. En hållbar servicestruktur skulle också åstadkommas. Samtidigt skulle området och Roxen bli mer tillgängligt som rekreationsområde för Linköpingsborna. Hela stadsdelen ska vara attraktiv som boendemiljö och vissa delar ska ha särskilt hög status.

ekangenbild3Ungefärliga fakta om förslaget:

720 000 m2 kvartersmark inklusive mindre gator och gränder

500 000 m2 bruttoarea för bostäder vilket ger 5 000 bostäder

100 000 m2 bruttoarea för butiker, kontor med mera

3 nya förskolor, ny skola, bibliotek, bollhall

Sportfält, ett flertal bollplaner och ett flertal lekparker

Odlingslotter, koloniträdgårdsområde

Ridstall, paddok, båtuppläggningsplats

ekangenplanHuvudgreppet i förslaget är en trädgårdsstadsallé som löper i nordsydlig riktning för att knyta ihop viktiga delar och för att skapa ett kollektivtrafikstråk som också har cykelbana. Utmed allén finns service och skolor samt den lite tätare bebyggelsen i form av små flerbostadshus. För att inte få för höga hastigheter på biltrafiken har allén torg med jämna mellanrum utmed hela sin längd. Det gör att det också blir en intressant sekvens av platser och stråk. Allén har så många kopplingar som möjligt till befintligt gatusystem och vägsystem så att Ekängsvägen avlastas och så att det finns en flexibilitet i systemet. I stort sett all bebyggelse finns inom 400 meters radie från busshållplats.

Tanken är att förslaget ska vara så komplett på service och fritidsaktiviteter att resandet till andra delar av kommunen hålls nere. Förutom sportanläggningar förslås ridstall samt anläggningar för olika vattenaktiviteter. Den kommersiella servicens tyngdpunkt föreslås relativt långt söderut i den nya stadsdelen för att inte skapa omvägar för så många och för att det ger en möjlighet att knyta ihop gamla och nya Ekängen. Vid Roxtuna kan det på sikt också finnas underlag för viss service.

Vattenområdena och delar av stranden har högt skyddsvärde och det västra vattenområdet ingår i Natura 2000. Därför föreslås ingen bebyggelse ute i vattnet förutom en sjörestaurang som får en strategisk placering i Roxen där Göta kanal-trafiken passerar förbi. Vid entrén till området när man kommer från Linköping föreslår vi en pålstad i strandzonen som muddras ut. Bara några mil norrut fanns en pålstad för ca 1000 år sedan så det bygger på en historisk förankring. Även vid Roxtuna skapas ett stråk med bebyggelse ner mot vattnet så att den delen får tydligare vattenkontakt. Roxtuna kan få en mer närliggande historisk förankring genom att befintlig bebyggelse bevaras och utvecklas för nya verksamheter. Utöver bebyggelse mot vattnet skapas tillgång till vattnet genom att det anläggs bryggor och strandpromenader.

Området har värdefulla naturpartier som ska bevaras och ingå i en grönstruktur med kärnområden och gröna korridorer. Trädgårdsstaden som koncept innebär att kvartersmarken i stor utsträckning är grön med bostadsgårdar, lägenhetsträdgårdar och trädgårdar som kompletterar den biologiska mångfalden. Även gator kan fungera som gröna korridorer med trädplanteringar och grönskande förgårdar. Området har en gammal tradition av odlande som vi bygger vidare på genom att föreslå handelsträdgård, odlingslotter och koloniträdgårdsområde.

En av förutsättningarna för uppdraget var att fokusera på långsiktig hållbarhet i förslaget. Vi har en utförlig redovisning av vilka hållbarheter som kan åstadkommas och hur de kan samverka så att området kan utvecklas på lång sikt och bli allt mer attraktivt.

ekangenbild5 ekangenbild4 ekangenbild6

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se