Dammgruvan – Nyköping

Dammgruvan – Nyköping

Våren 2009 deltog vi i ett parallellt uppdrag kring utvecklingen av Dammgruvan som är ett 500 hektar stort område strax nordväst om Nyköpings resecentrum och E4:an. Vi blev utvalda att arbeta vidare med vårt förslag bland annat för att vi anpassade förslaget till befintliga verksamheter, en stor mängd fornlämningar och värdefulla naturpartier samt till den kuperade terrängen. Viktigt var också att förslaget var enkelt att kollektivtrafikförsörja. Vi har bearbetat förslaget under hösten 2009 och kommer att fortsätta under våren 2010. Bland annat ska en fördjupning ske kring frågor om långsiktig hållbarhet eftersom Dammgruvan blir Nyköpings pilotområde inom ramen för projektet “Hållbar kommun”.

Ungefärliga fakta om förslaget:

2 150 bostäder varav 1 700 i flerbostadshus

1,4 p-platser per lägenhet, 2,0 per småhus

3 000 m2 lokaler för butiker och kontor

Plats för förskolor

Den bebyggelse som föreslagits är en trädgårdsstad som sträcker sig genom området utmed befintliga stråk samt en helt ny stadsdel i det nordvästra hörnet. Där stör det inte befintliga veksamheter och kulturlämningar utan ramar snarare in Dammgruvan från omgivande trafikleder. Den bebyggelsen får också en snabb förbindelse med centrala Nyköping via Katrineholmsvägen så att biltrafiken inte behöver gå genom hela den nya bebyggelsen. Trädgårdsstaden ska flätas in i kulturmiljön som har allt från stenålderslämningar, gamla gårdar och gamla gruvhål till kolonistugor, handelsträdgårdar och en begravningsplats. Området har idag också en del strövstigar och fungerar som rekreationsområde. Det är på många sätt idealiskt för en trädgårdsstad genom att omgivningarna kompletterar konceptet och kan bli en del av livet i stadsdelen.

Trots att bebyggelsen är långsträckt är det cykelavstånd till centrala Nyköping så det genomgående stråket har separat cykelbana. Detta stråk blir också bussgata och har lite tätare bebyggelse längs med. Biltrafiken ska emellertid begränsas på detta stråk. Att minska bilresandet generellt är en av ambitionerna för att göra denna stadsdel långsiktigt hållbar. Det finns en rad andra åtgärder som ska komplettera hållbarheten vilket ska diskuteras under våren 2010 inom ramen för projektet “Hållbar kommun”.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se