Planprojekt

Planprojekt

PlanprojektPlanprojekt

Smideman Arkitekter arbetar med olika typer av planuppdrag och upprättar även formella detaljplaner. Flera planuppdrag har utförts i samarbete med Boverket, Byggforskningsrådet och Lantmäteriet i utvecklings- och forskningssyfte. Vi har då utvecklat juridiska, ekonomiska och pedagogiska former för den fysiska planeringen. Huvuddelen av beställarna är annars kommuner, men även fastighetsbolag.

I de flesta av våra planprojekt har många olika parter varit inblandade allt från fastighetsägande privatpersoner till kommuner, bostadsbolag och byggbolag. Vi har därigenom en stor vana av att arbeta med flera olika parter och skapa kvaliteter för dem alla på ett rättvist sätt.

I våra planuppdrag vill vi gärna åstadkomma helheter. Vi tittar på förhållandet till omgivningen för att länka ihop bebyggelsen på ett så bra sätt som möjligt. Det är ofta genomtänkta helheter som bidrar till långsiktig hållbarhet. Terränganpassning är en självklartet i både översikts- och detaljplaneprojekt.

Vi strävar också efter att skapa stor variation inom våra planområden. Det gäller såväl innehåll som fysisk utformning. Vi arbetar också gärna med så många aspekter som möjligt samtidigt. Det innebär att exempelvis trafikfrågor, kommersiella lägen, bebyggelsefrågor och rekreations- möjligheter behandlas parallellt till en mix där lösningarna stärker varandra. Planering är inte ett nollsummespel.

Vår inställning är att det går att hitta vinna-vinna- situationer om man bara gör en ordentlig inventering av intressen och programförutsättningar. Vi har en stark tro på stadstypen småstad som lösning på många planeringsproblem. Vi utgår från detta koncept när vi utför våra planuppdrag och anpassar det till rådande omständigheter. Den har enligt vår mening många trivselvärden men är också mycket ekonomisk.

Vi arbetar med översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och informella planformer. I samband med såväl planering som projektering utför vi gärna samråd. Vi har efter en mängd erfarenheter och teoretiska studier tillagat ett smörgåsbord med olika delmetoder för samråd. Samrådsformen skräddarsys utifrån detta till det aktuella projektet.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se